Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN REFLECTA GRAPHICS

PRIJZEN

 • Alle vermelde prijzen in onze offertes en verkoopsvoorwaarden zijn netto, excl. BTW en eventuele extra lasten die steeds voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 • Alle vermelde prijzen in onze offertes en verkoopsvoorwaarden zijn geldig gedurende 30 dagen. Levering van goederen wordt aangerekend aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Elke prijsstijging tussen de besteldatum en datum van uitvoering van de opdracht – ongeacht de reden van stijging – valt ten laste van de opdrachtgever.

PRIJSAANBIEDINGEN

 • Mondelinge prijsaanbiedingen zijn slechts vrijblijvend; enkel de schriftelijke prijsaanbieding is geldig op voorwaarde van een duidelijke en volledige briefing van de opdrachtgever.
 • Prijsaanbiedingen kunnen wijzigen wanneer de werkelijke opdracht verschilt van de specificaties in de offerte.

BETALINGSTERMIJN

 • Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • Tenzij anders bepaald, vragen wij bij de eerste opdracht contante betalingen. Wij behouden ons het recht voor om een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot uitvoering van de werken over te gaan.
 • Bij niet-betalingen van de facturen op de vervaldatum vervallen alle toegestane kortingen.
 • Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldatum behoudt Refecta Graphics zich het recht om verdere leveringen of opdrachten niet uit te voeren, en een retentierecht uit te voeren op de geproduceerde en/of geleverde goederen.

VOORBEREIDINGEN – UITVOERING

 • Specifieke voorbereidingen die niet opgenomen zijn in de offerte, zijn steeds door de opdrachtgever te voorzien; indien deze voorbereidingen niet uitgevoerd zijn, worden extra kosten aangerekend in regie aan 52,5€ per persoon per uur.
 • Indien er bij het uitvoeren van een opdracht wachttijden zijn omwille van diverse redenen waarvoor Reflecta Graphics niet aansprakelijk kan gesteld worden of extra uren dienen gepresteerd te worden om een gewenste uitvoering of levering mogelijk te maken, zal een supplement aangerekend worden van 52,5€ per persoon per uur.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie (afmetingen, type auto, …); indien de opdrachtgever foute of onvolledige informatie doorgeeft waardoor de uitvoering niet volgens plan of met het beschikbare materiaal kan uitgevoerd worden, is Reflecta Graphics gerechtigd de kosten hiervoor aan te rekenen.
 • Bij een uitvoering op basis van een goedgekeurd drukklaar bestand door de opdrachtgever is de opdrachtgever automatisch gebonden om de factuur te betalen, en kunnen eventuele fouten in het ontwerp niet als oorzaak voor niet-betaling ingeroepen worden.

FOTO’S UITGEVOERDE WERKEN

 • Reflecta Graphics behoudt zich het recht om zonder specifieke voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever foto’s te verspreiden van uitgevoerde werken met bedrijfsnaam op al zijn communicatiekanalen en voor publicitaire of andere doeleinden.
 • Reflecta Graphics engageert zich om op die foto’s geen afbeeldingen of persoonlijke contactgegevens van natuurlijke personen weer te geven.

UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJN

 • De standaardtermijn voor leveringen of uitvoeringen bedraagt 6 werkdagen.
 • Tenzij anders bepaald, behoudt Reflecta Graphics zich het recht om de prijs met 10% te verhogen voor leveringen of uitvoeringen binnen een termijn van 96u na goedkeuring van het bestand of toekenning van de opdracht, en 20% voor leveringen of uitvoeringen binnen een termijn van 72u na goedkeuring van het bestand of toekenning van de opdracht.
 • De termijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlinteresten of schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen en schriftelijke vastgelegd op een document door beide partijen ondertekend.
 • Reflecta Graphics kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien werken door overmacht, slechte weersomstandigheden, regen, wind, storm, hagel, sneeuw, brand, machinepech, gebrek aan voorraad bij leverancier, niet gerespecteerde betalingen van vorige werken van dezelfde opdrachtgever of andere oorzaken niet onder de verantwoordelijkheid van Reflecta Graphics, niet binnen de geplande termijn kunnen uitgevoerd worden.

BESTANDEN VIA REFLECTA GRAPHICS

 • Reflecta Graphics kan ontwerpen aanleveren in regie aan 65€ per uur.
 • Reflecta Graphics behoudt zich het recht toe om ontwerpen enkel aan te leveren na schriftelijke goedkeuring van de offerte.
 • De opdrachtgever kan het drukklaar bestand enkel goedkeuren via brief of e-mail.
 • De minimale termijn tussen goedkeuring van een drukklaar bestand en uitvoering of levering bedraagt 6 werkdagen.
 • Reflecta Graphics heeft altijd het recht om de gemaakte kosten voor ontwerp aan te rekenen aan de opdrachtgever, zelfs wanneer hier geen opdracht uitvloeit of wanneer de opdrachtgever het ontwerp kopieert en doorgeeft aan een derde partij. Er wordt uitgegaan van een prijs van 65€ per uur.
 • Bestanden worden door ons maximaal 3 jaar bewaard.

BESTANDEN VIA DE OPDRACHTGEVER

 • De opdrachtgever kan ook zelf het drukklaar ontwerp aanleveren.
 • Wanneer de opdrachtgever het ontwerp zelf aanlevert, dient hji het drukklaar bestand minimaal 6 werkdagen voor de uitvoering of levering aan te leveren.
 • Ontwerpen dienen aangeleverd worden comform de aanleveringsspecificaties vermeld op onze website www.reflecta-graphics.be . Indien er geen correct aangeleverde beelden voorzien worden door de opdrachtgever, worden deze door Reflecta Graphics verwerkt in regie en aangerekend à 65€ per uur.
 • Bestanden van opdrachtgever worden door ons maximaal 3 jaar bewaard.

GOEDKEURING BESTANDEN

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de finale goedkeuring van het ontwerp voor druk, en moet het voorstel controleren op spellingsfouten, correctheid van het voorstel (type voertuig, kleuren), enz..
 • De opdrachtgever kan het drukklaar bestand enkel goedkeuren via brief of e-mail.
 • Wanneer blijkt dat de uitvoering of levering gebeurt op basis een foutief goedgekeurd of aangeleverd bestand van de opdrachtgever, dan kan Reflecta Graphics hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, en vallen de eventuele extra kosten ten laste van de klant.

GEBRUIK BESTANDEN

 • Het is de opdrachtgever niet toegelaten om zonder schriftelijke toestemming van Reflecta Graphics gebruik te (laten) maken van onze ontwerpen en realisaties voor publicitaire of andere doeleinden, of om onze ontwerpen en realisaties te kopiëren, op zijn website te plaatsen, te vermenigvuldigen of aan derden over te dragen, zolang de facturen voor deze ontwerpen en realisaties niet betaald zijn. Voor elke inbreuk is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan 750€.
 • Reflecta Graphics heeft altijd het recht om de gemaakte kosten voor ontwerp aan te rekenen aan de opdrachtgever, zelfs wanneer hier geen opdracht uitvloeit of wanneer de opdrachtgever het ontwerp kopieert en doorgeeft aan een derde partij. Er wordt uitgegaan van een prijs van 65€ per uur.

SPECIFIEK ivm BELETTERING WAGENS

 • Bij uitvoering van belettering op wagens vragen wij om de wagen voorafgaandelijk een wasbeurt te geven, en de wagen binnen een verwarmde ruimte van min. 15 graden te plaatsen, en nadien nog 1 nacht te laten staan zodat de folie maximaal kan hechten; indien dit niet het geval is, worden de door ons extra gepresteerde of wachturen aangerekend, en kan Reflecta Graphics niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de vooropgestelde termijn.
 • Bij uitvoering van belettering op wagens in ons atelier raden wij ten sterkste aan uw wagen een nacht in ons verwarmd atelier te laten staan zodat er een optimale hechting van de folie is; bij niet naleving hiervan, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor loskomen van folie.
 • Bij uitvoering van belettering op wagens mag de wagen in geen geval binnen de 48u blootgesteld worden aan extreme weersomstandigheden of gewassen worden.

SPECIFIEK ivm BELETTERING

 • Wij kunnen geen garanties geven op uitgevoerde werken, als deze uitgevoerd werden bij een temperatuur lager dan 15 ° C.
 • De garantie op de kleefteksten is alleen geldig op teksten door ons gekleefd voor zover die niet behandeld zijn geweest met oplosmiddelen, grote warmte of hoge druk.

SPECIFIEK ivm KLEUREN

 • Reflecta Graphics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het afwijken van de geprinte kleuren t.o.v. de aangeleverde kleuren; kleurafwijkingen kunnen steeds ontstaan door gebruik van verschillend materiaal of ondergrond. Bij twijfel kan er op voorhand en mits betaling een proefprint aangevraagd worden.
 • Bij doeken garanderen wij de kleurvastheid voor een termijn van maximaal 1 jaar.
 • Bij bestickering hangt de kleurvastheid af van de gebruikte vinyl, de toepassing en van het al dan niet gebruiken van laminaat.
 • Bij rechtstreekse druk hangt de kleurvastheid mede af van de gebruite inkt, de toepassing en het al dan niet gebruiken van laminaat.

VERGUNNINGEN

 • Bouwvergunningen dienen door de opdrachtgever aangevraagd worden.
 • Wanneer een werf door Reflecta Graphics uitgevoerd wordt en later blijkt dat er hiervoor geen geldige vergunning is, is de opdrachtgever toch gebonden tot de volledige betaling van het overeengekomen bedrag. Eventuele extra kosten verbonden aan verwijdering van de uitgevoerde werken zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

VERPLAATSINGEN

 • Tenzij anders bepaald, wordt voor verplaatsingen 1,05€ per km per persoon aangerekend.

WAARBORG – SCHADE

 • Wij raden de opdrachtgever aan om zich bij vormen van publiciteit zoals gevel- of lichtreclame te verzekeren tegen alle risico’s.
 • In geval van eventuele schade aan de ons toevertrouwde goederen behoort het de opdrachtgever toe te bewijzen dat de goederen bij afgifte aan onze firma in betere of andere staat waren dan bij teruggave. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze schuld en enkele ten belope van de bedragen waarvoor onze verzekering tussenkomt. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht of voor daden of fouten van derden, tenzij onze verzekering hiervoor tussenkomst verleent en in dat geval, slechts ten belope van de bedragen waarvoor tussenkomst verleend wordt.
 • De waarborg op onze goederen is vastgesteld op 12 maanden, en dekt alle productiefouten maar geen onderhoudswerken.
 • Reflecta Graphics kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan constructies te wijten aan weersomstandigheden.
 • Reflecta Graphics kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan gas- , electriciteits- of andere leidingen indien haar op voorhand geen duidelijke en correcte plannen hiervoor bezorgd werden, zelfs al heeft Reflecta Graphics deze niet specifiek opgevraagd.
 • Beschadiging aan uitgevoerde werken door Reflecta Graphics door derden zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

KLACHTEN:

 • Alle klachten of protesten tegen de bedragen op de facturen moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 werkdagen na uitvoering of afhaling.

BEVOEGDE RECHTBANK:

 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Wij behoudens ons het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank van de officiële zetel van de opdrachtgever. Al onze verbintenissen zijn gebaseerd op onze verkoopsvoorwaarden.